Tổng quan

Trường Quốc tế Á Châu xây dựng nên một tổ chức kết nối và duy trì các mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa tất cả các cựu học sinh AHS với nhau, giữa các cựu học sinh AHS với học sinh hiện tại của trường, là nơi để các cựu học sinh AHS có thể tham gia và đóng góp tích cực vào các hoạt động của trường.

Trường Quốc tế Á Châu luôn không ngừng tạo điều kiện để tất cả cựu học sinh của trường được liên lạc, tham gia các hoạt động tại ngôi nhà chung AHS và tiếp tục phát triển truyền thống tốt đẹp của nhà trường.

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved