Hồ sơ nhà trường

Văn bản Xem
Kế hoạch chiến lược 2018-2023
Sổ tay hoạt động
Sổ tay chính sách
Quyết định về cho phép sáp nhập Trường Tiểu học Dân lập Quốc tế và Trường Trung học phổ thông Tư thục Á Châu thành Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Á Châu
Quyết định về cho phép mở Cơ sở số 13 Trường tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Á Châu
Quyết định về cho phép hoạt động giáo dục Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quốc tế Á Châu
Quyết định về cho phép hoạt động giáo dục Cơ sở số 13 – Trường Tiểu học, Trung học phổ thông Quốc tế Á Châu
Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT nagfy 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cở sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved