Chương trình Việt Nam

Chương trình học lớp 1

MÔN PHÂN MÔN SỐ TIẾT/1 TUẦN SỐ TIẾT/1 NĂM GHI CHÚ
HK I + HK II
Tiếng Việt 12 tiết 420 tiết HKI : 216 tiết - HKII: 204 tiết
Toán 3 tiết 105 tiết HKI : 54 tiết - HKII: 51 tiết
Đạo đức 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Tự nhiên và Xã hội 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Giáo dục thể chất 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Hoạt động trải nghiệm 3tiết 105 tiết HKI : 54 tiết - HKII: 51 tiết
Nghệ thuật Mỹ thuật 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Âm Âm nhạc 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
25 tiết / 1 tuần

Chương trình học lớp 2

MÔN PHÂN MÔN SỐ TIẾT/1 TUẦN SỐ TIẾT/1 NĂM GHI CHÚ
Tiếng Việt 10 tiết 305 tiết HKI : 180 tiết - HKII: 170 tiết
Toán 5 tiết 175 tiết HKI : 90 tiết - HKII: 85 tiết
Đạo đức 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Tự nhiên và Xã hội 2 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Giáo dục thể chất 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Hoạt động trải nghiệm 3 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Nghệ thuật Mỹ thuật 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Âm nhạc 1 tiết 35 tiết
25 tiết / 1 tuần

Chương trình học lớp 3

MÔN PHÂN MÔN SỐ TIẾT/1 TUẦN SỐ TIẾT/1 NĂM GHI CHÚ
Tiếng Việt 7 tiết 245 tiết HKI : 126 tiết - HKII: 119 tiết
Toán 5 tiết 175 tiết HKI : 90 tiết - HKII: 85 tiết
Đạo đức 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Tự nhiên và Xã hội 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Giáo dục thể chất 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Ngoại ngữ 1 4 tiết 140 tiết HKI : 72 tiết - HKII: 68 tiết
Tin học 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Công nghệ 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Hoạt động trải nghiệm 3 tiết 105 tiết HKI : 54 tiết - HKII: 51 tiết
Nghệ thuật Mỹ thuật 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Âm nhạc 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
28 tiết / 1 tuần

Chương trình học lớp 4

MÔN PHÂN MÔN SỐ TIẾT/1 TUẦN SỐ TIẾT/1 NĂM GHI CHÚ
Tiếng Việt 7 tiết 245 tiết HKI : 126 tiết - HKII: 119 tiết
Toán 5 tiết 175 tiết HKI : 90 tiết - HKII: 85 tiết
Đạo đức 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Lịch sử và Địa lý 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Giáo dục thể chất 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Ngoại ngữ 1 4 tiết 140 tiết HKI : 72 tiết - HKII: 68 tiết
Tin học 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Công nghệ 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Hoạt động trải nghiệm 3 tiết 105 tiết HKI : 54 tiết - HKII: 51 tiết
Nghệ thuật Mỹ thuật 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Âm nhạc 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
30 tiết / 1 tuần

Chương trình học lớp 5

MÔN PHÂN MÔN SỐ TIẾT/1 TUẦN SỐ TIẾT/1 NĂM GHI CHÚ
Tiếng Việt Tập đọc 2 tiết 70 tiết HKI : 144 tiết - HKII: 136 tiết
Chính tả 1 tiết 35 tiết
LTVC 2 tiết 70 tiết
Kể chuyện 1 tiết 35 tiết
TLV 2 tiết 70 tiết
Toán 5 tiết 175 tiết HKI : 90 tiết - HKII: 85 tiết
Đạo đức 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Khoa học 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
LS - ĐL 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Giáo dục thể chất 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Giáo dục tập thể 2 tiết 70 tiết HKI : 36 tiết - HKII: 34 tiết
Nghệ thuật Mỹ thuật 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Âm nhạc 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
Kĩ thuật 1 tiết 35 tiết HKI : 18 tiết - HKII: 17 tiết
25 tiết / 1 tuần